۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

درد بیشماران باباران

من
نه اعتراض
          میدانم
نه درک مبارزه
من نه اتحاد
         میدانم
نه یار مبارزه
من نه اتحاد
         میدانم
نه یارم مبارزه
          پس ای زالو
خونخوارم
 مرا اخراج نکن
          مرا به   کار ببر
          مرا به یغما ببر
مرا استثمارکن
          التماس میکنم
مرا استثمارکن
          تاگرسنه
            نمانم
مرا استثمارکن
           تازنده
            بمانم
ای
          خون آشام عزیزم

                                                     بهمن۹۴(ر.باران)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر