۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

زجه بارون

زهر خنده است
خنده
          وقتی رفیقی
درزندان
ازدرد می نالد
         ودرانتظاردرمان
انتظارش
          بیهوده است
زهرخنده است
          خنده
وقتی رفیقی
          در بیرون
انتظار زندان
        رامی کشد
زهر خنده است
          خنده
وقت آزادی
          دربندی اسیر
سال های دگری
هدیه دهند
زهرخنده است
            خنده
که تودربندو
عزیزت درمرگ
          زهرخنده است
          خنده
درد خانواده ای که
عزیز دربندش
          بیمار
وعزیزی دیگر
          درانتظاربند
و
          عزیز دیگری
در
بند
و
در
انتظار
          اعدام

                                                     بهمن۹۴(ر.باران)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر