۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفتبر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 33 اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 17/8/94 ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت.
علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی درمورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند.
این کارگران که از نقاط مختلف از جمله سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدرشناسی از این فعال کارگری که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد وبعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از اندوه و خشم و اعتراض وانزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند.
جعفر عظیم زاده نیز ضمن تشکرازحضوردوستان وهمراهان ، سخنان کوتاهی را ایرادکرد و گفت:
"در بیش از یک دهه فعالیت ما که بطور علنی وقانونی انجام وتماما" روی سایت ما منعکس ومنتشر شده، چیزی جزدفاع از منافع کارگران وارتقاء سطح زندگی ومعیشت آنان و همچنین تلاش برای ایجادتشکل های مستقل کارگری بعنوان پایه ای ترین حق طبقه کارگر ، نبوده است. ودرهرشرایطی براین خواسته ها پای میفشاریم.
کیفرخواست من وامثال من صدای اعتراض کارگران علیه تعرض بی وقفه نهادهای سرمایه بر شرایط زیست و زندگی کارگران بوده است."
حضور این دوستان و فعالین نه تنها سمبل اعتراض به این فشارها ومحدودیت ها به چهره های سرشناس کارگری که اخیرا" شدت بیشتری گرفته ست، بلکه نشان از عزم راسخ آنان برای ادامه راه نمایندگان زندانی خود در دفاع از سطح زندگی و معیشت کارگران درمقابل تعرض دایم مدافعان سرمایه است.
زنده باد اتحاد وهمبستگی طبقه کارگر
اتحادیه آزاد کارگران ایران
17 آبان 94

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر