۱۳۹۲ تیر ۱۷, دوشنبه

جان محمد جراحی در خطر است

محمد جراحي كه ماههاست به دلیل شرایط غیر انسانی بودن زندان بيمار شده است، جهت درمان با موانع گو ناگونی که همگی از جانب نهاد ها و مسئولین ذی ربط زندان ایجاد می شوند رو در رو  است. اين كارگر زنداني عضو كميته پيگيري  كه سال سوم حکم خود را در زندان تبريز  میگذراند . بدلیل اینکه سازمان زندانها وظیفه خود را در حفظ جان زندانی و مدوای او انجام نمی دهد ، خانواده محمد جراحی كليه  هزينه درمان را به حساب بیمارستان واريز كرده اند، و متاسفانه چندین روز است که از تاریخ كمسيون پزشكي او میگذرد . ولی هنوز او را به بيمارستان منتقل نكرده است.
عدم درمان بيماری برای او خطر مرگ در پی خواهد داشت. ما اعلام می کنیم مسئولين زندان و همچنين قوه قضاييه پاسخگوي  عواقب اين عدم مداوای محمد جراحی هستند. 
درمان زندانيان طبق قانون  بر عهده  زندان است . اما كليه هزينه هاي درمان اين زنداني را به خاطر عدم انجام وظیفه و عدم اجرایی قانون توسط زندان، اجبارا" خانواده اش تهیه کرده است.

 ما كارگران خواهان  مداواي اين كارگر زنداني هستيم. واز دولت و قوه قضاييه ميخواهيم هر چه زود تر بدون هيچ بهانه اي اجازه درمان  وي  داده شود.


 كارگر زنداني     زنداني سياسي ازاد بايد گرددكميته پيگيري ايجاد تشكل هاي ازاد كارگري

18/4/1392 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر