۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

بیانیه 85

باز هم محاکمه فعالین کارگری


محاکمه اعضای کمیته هناهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری عمل ضد انسانی است


طی روزهای گذشته خبردار شدیم تعدادی از اعضای کمیته هماهنگی ... به نامهای وفا قادری ، بهزاد فرج الهی ، خالد حسینی و غالب حسینی محاکمه شده و در دادگاه نمایشی با احکام از پیش تعیین شده هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند .

همه ی کارگران و مردم انقلابی می دانند تمام فعالین کارگری ، اعضای کمیته ها و تشکل های موجود از طرف جمهوری اسلامی سرمایه داری همه جانبه زیر فشار قرار دارند، تحت چنین فشارها و سرکوبها علیه آنها پرونده هایی با اتهامات دروغین می سازند و با بهانه های گوناگون آنها را مورد ضرب وشتم ، بازداشت ، محاکمه و زندان قرار می دهند، آخرین مورد چنین اعمال ضد انسانی مأموران و قوه قضاییه در مورد دوستانمان وفا قادری ، بهزاد فرج الهی ، خالد حسینی و غالب حسینی طی چند روز گذشته صورت گرفته است.

فعالین کارگری به این دلیل محاکمه می شوند که در مقابل چپاول و غارت کارگران که توسط طبقه حاکم مورد هجوم قرار دارند و هر روز بیشتر از هستی ساقط می شوند اعتراض می کنند، این فعالین به دلیل اعتراض به وضعیتی که توسط سرمایه داران و دولت شان از طریق تحمیل قوانین ضد کارگری ، بیکاری گسترده ، عدم پراداخت دستمزد ها ، سرکوب تشکل ها، دستمزد های زیر خط فقر ، تحمیل قرارداد های موقت و سفید امضا، خصوصی کردن خدمات اجتماعی ، گرانی و تورم و... اعتراض می کنند، دوستان ما بدلیل اینکه خواهان آزادی ایجاد تشکل و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و... هستند،  محاکمه شده اند.

ما ضمن اینکه محاکمه و زندانی کردن کارگران را محکوم می کنیم خواهان ازادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان و لغو هر گونه محکومیت کارگران بوده ، همچنین می خواهیم به تعقیب و پرونده سازی علیه کارگران هر چه زودتر پایان داد شود .

البته می دانیم چنین خواسته هایی بدون مبارزه و اعمال فشار به دستگاهها و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی امکان پذیر نخواهد شد بر مبنای چنین آگاهی از تمامی نهادهای حمایتی داخلی و جهانی می خواهیم نسبت به ادامه روند سرکوب و افزایش آن در ایران حساس بوده و اعتراضات عملی بیشتری را متحدانه سازماندهی نمایند ، فقط در چنین حالتی امکان دست یابی به مطالبات حمایتی برای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی خواهیم داشت

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

19/4/92


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر