۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

روز جهاني زن را به روز مبارزه عليه بهره کشي تبديل کنيم


درود و سلام هاي انقلابي و آتشين ما را از زندان رجايي شهر پذيرا باشيد.

 دوستان !

حکومت ضد بشري ولايت فقيه بعنوان نماينده و حافظ منافع انگشت شماري مولتي ميليادرهاي روحانی - نظامي  با غارت ثروتهاي ملي به مقابله با هر نوع اراده فردي و جمعي توده ها، احزاب و سازمانها و تشکلهاي مردمي  برخاسته است و بدين سبب  هر گونه آزادي بيان ، قلم ، تشکل،  احزاب و مطبوعات را در نطفه خفه ميکند تا از شکل گيري مادی آگاهي و تشکل  بعنوان تنها ابزار سازماندهي  توده ها و رسيدن به جامعه اي دمکراتيک و عاري از استبداد و استثمار جلوگيري کند.  اختناق، تفتيش عقايد، تبعيد، شکنجه و اعدام مهمترين وسيله بقاي ننگين اين رژيم مي باشد.  
همرزمان، زنان مبارز!
 در شرايطي به پيشواز روز جهاني زن ميرويم  که حکومت زن ستيز جمهوري اسلامي در جهت دفاع از قوانين قرون وسطايي ، وحشيانه ترين تبعيضها و سرکوبها را بر زنان روا ميدارد٬ بطوريکه در يک  عمل هيستريک روز جهاني زن را از تقويم ايران حذف کرده است.  اين رژيم برده پرور کوچکترين حقي براي زنان  در هيچ موردي قائل نيست. نداشتن حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق مسافرت به خارج  و حقوق برابر در شرايط کار برابر با مردان، دفاع از تحمیل و تداوم برتري فوق ارتجاعي  مرد  در ارث، ديه و شهادت٬  چند همسري و داير کردن حرمسرا، زنان را  به برده مضاعف و تمام عيار جامعه مردسالار تبديل کرده است ، طبق قوانین عرفی و شرعی اسلامی و مرد سالار زنان حتي اجازه انتخاب لباس خود را نيز ندارند.
زنان قهرمان ميهن مان، با مقاومت و مبارزه در برابر اين بي عدالتي و سرکوب جنون آميز  ايستاده اند، بر آگاهي و ارتقاء جنبش زنان در عين حفظ استقلال و مبارزه متشکل بر روي مطالبات ويژه  خود پافشاري ميکنند. زنان با در نظر گرفتن اينکه  در مبارزه عليه ستم طبقاتي بعنوان بخش جدایی ناپذير جنبش دمکراتيک انقلابي ايران همراه و همگام با برادران، شوهران و فرزندان پيش ميروند.زنان مبارز می دانند که فقط با اتکا به آگاهي و تشکل انقلابي خود و با بر قراری اعتراضات و تظاهرات انقلابي عليه استثمار و بهره کشي ميتوانند موفق شوند. فقط در يک جامعه دمکراتيک شورايي، ستم کشان ميتواند به آزادي وبرابري به دور از سيستم مردسالار دست يابند، به اين دليل و اين حکم تاريخ است :

سرکوب شدگان امروز فاتحان فردايند.

 زنان مبارز و قهرمان !

 حکومت ضد بشري که در باطلاق بحران اجتماعي اقتصادي ، انزواي جهاني و  درگيري دروني با خطر خيزش عمومي و انقلاب مردمي در معرض سرنگوني قرار دارد همانند سال ۶۷ زندانيان دست  بسته و اسير را تحت شکنجه و اعدامهاي روزمره قرار داده، خانواده هاي آنان را مورد اذيت و آزار قرار ميدهد.  درکنار تشديد نبرد، عليه ستم برده پرور و مرد سالار، عليه شکنجه و اعدام و کلیت حکومت اسلامي فعاليت خود را تشديد کنيد.  هم صدا با مادران اعدامي عليه اعدامهاي خياباني عليه اعدام زانيار و لقمان مرادي بپا خيزيد!  بهر طريق ممکن از شير زنان زنداني دفاع کنيد!

زنده باد جنبش مستقل زنان
گسترده باد مبارزه عليه رژيم برده پرور ولايت فقيه
پاينده باد پيوند مبارزاتي جنبش زنان با جنبش دمکراتيک مردم
کبری امیر خیزی
محمد امیر خیزی
 شاهرخ زمانی
خالد حردانی
16/12/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر