۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

بیانیه 58


              یک صدا برای حمایت از زندانیان سیاسی به پا خیزیم
در حالی که حاکمیت اسلامی - سرمایه داری هر روز وضعیت خود را آشفته تر از دیروز می بیند مطابق معمول 34 سال گذشته فشار مضاعفی را بر زندانیان سیاسی وارد می کند. اوضاع نا به سامان حکومت اسلامی به لحاظ خارجی، نارضایتی عمیق توده ها، بحران اقتصادی فراگیر و شکاف های درونی حکومت باعث شده است تا جمهوری اسلامی در ضعیف ترین نقطه، در طول حیات جنایت کارانه ی خود بایستد.
نظام جمهوری اسلامی که در تمامی سالیان گذشته بر پایه ی سرکوب، جنایت، اعدام و زندانی کردن فعالین سیاسی و انقلابیون سر پا مانده است، در این برهه نیاز هر چه مبرم تری به سرکوب احساس می کند. نمونه ی ستار بهشتی گواهی است بر عمق جنایت های این رژیم. وی اگر درون جناح های حاکمیت باقی می ماند قطعا که چنین سرنوشتی نداشت، نوشته های او گواه است که وی تمامیت رژیم حاکم بر ایران را نفی کرده و به همین دلیل هم بدترین عقوبت برایش در نظر گرفته شد.
بیش از 100 زندانی در یک ماه اخیر اعدام شده اند، در هفته ی اخیر پدرام نصراللهی عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز 24 آبان ماه بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت 19 ماهه ی خود به زندان سنندج منتقل شد در حالی که تنها جرم وی فعالیت کارگری  و عضویت در کمیته ی هماهنگی است که بنا بر تمامی قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی نیز آن ها را امضا کرده کاملا قانونی است و رضا شهابی روز 2 آذر در حالی که انگشتان دستش به دلیل عدم رسیدگی به موقع بی حس شده بود به بیمارستان منتقل شده است. پیش تر بارها نسبت به وضعیت وخیم وی در زندان هشدار داده شده و این هشدارها همواره با بی اعتنایی سرمایه داری حاکم بر ایران روبه رو شده بود. این ها تنها گوشه ای از سرکوب هر روزه ی اعمال شده در جامعه و به طور خاص علیه فعالین سیاسی و کارگری است.
رژیم با وجود بحران اقتصادی به خوبی از نقش کارگران و فعالین کارگری در جامعه آگاه است و به همین دلیل هم سعی در سرکوب هر چه بیشتر این فعالین دارد و در همین راستا یورشی همه جانبه را به فعالین کارگری  و دست آوردهای جنبش طبقه ی کارگر در ایران تدارک دیده است. در این شرایط تنها راه اعتراض و اقدام متحدانه علیه این سرکوب ها و حمایت همه جانبه از زندانیان سیاسی است. در همین راستا آکسیون هایی در نقاط مختلف جهان در روز 24 نوامبر 2012 برگزار خواهد شد.
کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی از تمامی  نهاد ها کارگری ، حقوق بشری ، فعالین کارگری ، زنان ، دانشجویان به صورت جهانی و داخلی و از احزاب و سازمان ها درخواست می کند تا در این آکسیون ها به طور متحدانه شرکت کنند و  از روابط مختلف بین المللی خود در سازمان دهی عملی اعتراضات و حمایت ها استفاده کنند و دست به اعتراضات برنامه ریزی شده مداوم و مستمر عملی و متحدانه در نقاط مشترک دست بزنند.
مسلما آزادی زندانیان سیاسی بخش مهمی از مبارزه ی طبقاتی است و می توان و باید که این ماشین جنایت و کشتار را متوقف کرد. پس:

گسترده باد اعتراضات سازمان یافته برای آزادسازی زندانیان
پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
1391/9/3

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر