۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

بیانیه 57
به اعتراضات جهانی علیه اعدام بپیوندیم

در ایران مبارزه مداوم طبقاتی و مبارزه علیه استبداد ،نابرابری و سرکوب طی دهه های متمادی بلا انقطاع در جریان است . در یک طرف طبقه کارگر و توده های مردم برای کسب زندگی انسانی و برقراری عدالت  و برابری بی وقفه از هر طریق ممکن مبارزه می کنند و در مقابل این مطالبات و مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه سرمایه داری با عوامل مختلف و اکنون توسط عامل ارتجاعی خود یعنی جمهوری اسلامی قرار داد. و هر روز به شدت سرکوب برای حفظ وضعیت موجود و بازپس گیری دست آوردهای مبارزات طبقاتی و آزاد یخواهانه تاریخی و همچنین تحمیل رویکردهای هر چه ارتجاعی تر می افزاید .جمهوری اسلامی سرمایه داری طی 34 سال  عمر ننگین خود بطور مداوم دچار انواع بحرانهای ساختاری و خود ساخته داخلی و جهانی بوده است و برای پاسخگویی به این بحرانها سرکوب، دستگیری ،پرونده سازی ،محاکمه و زندان و اعدام را علیه تشکل ها ،احزاب و سازمانها ، نهادها و فعالین و مبارزان و جوانان و توده ها هر روزه  و به شدت  ادامه داده است. اکنون که تحت فشار فزاینده مبارزات داخلی و جهانی کارگران، جوانان ،نیروهای آزادیخواه و ... و همچنین تحت فشار بحرانهای سرمایه داری و جنگها و درگیریهای منطقه قرار دارد دوباره سرکوب و اعدام ها را در زندانها به شدت افزایش داده است .
برای مقابله ، افشا و به عقب راندن ارتجاع اسلامی و سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی هیچ گروه و تشکیلاتی و انسان های منفرد و پراکنده ای به تنهای نمی توانند کار مفیدی به انجام برسانند در این مبارزه اتحادی هرچه گسترده ، برنامه ریزی شده و مداوم و مستمر لازم است . مبارزه در جهت لغو اعدام و شکنجه ، جلو گیری از دستگیری و پرونده سازی و محاکمه و زندانی کردن کارگران و فعالین سیاسی و وادار کردن جمهوری اسلامی در جهت آزادی زندانیان فعلی همه بلا استثنا از نقاط صد در صد مشترک میان فعالین نامبرده است.
 هزاران نفر طبق برنامه و سیاست ارتجاعی جمهوری اسلامی در انتظار قتل دولتی در زندان ها به سر می برند هزاران نفر به دست شکنجه گران اسلامی به صورت پنهان و آشکار زیر شکنجه به قتل رسیده اند که از جمله نفرات اخیر ستار بهشتی در تهران  ، مراد پور در زندان تبریز و جلیل سوئدی از اهواز زیر شکنجه به قتل رسیده اند ولی صدها نفر هنوز آشکار نشده اند و همچنین دهها هزار نفر در دهه شصت توسط ماموران و عاملین حکومت اسلامی با  دستور بالاترین مقامات از جمله شخص خمینی و آگاهی تمامی افراد و مقامات حاکمیت اسلامی سرمایه داری  قتل عام شدند و پس از دهه شصت قتل عام ها و قتل های جمعی و فردی با فراز و نشیب ها همچنان بی وقفه ادامه داشته است که هم اکنون رو به افزایش است.
همرزمان ما تاکید می کنیم که تنها راه مقابله با سیاست های قتل دولتی (اعدام انسانها) و دیگر انواع سرکوبها مبارزه متحدانه با برنامه ریزی و سازمان یابی گسترده ، مستمر و مداوم و استفاده از تمامی امکانات داخلی و خارجی است . در این جهت اکنون با پیوست به اعتراضات 24 نوامبر می توانیم یک قدم مثبت و بلند بر داریم .

اعدام انسان به هر دلیل و به هر شکلی قتل است
قاتلین باید محاکمه شوند
قانون اعدام باید لغو گردد .
فعالین کارگری و سیاسی آزاد باید گردند
قانون اعدام ابزاری برای سرکوب مبارزات حق طلبانه است

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
2/9/1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر