۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه

از اعتصاب کارگران پتروشيمى حمايت کنيم!

بار ديگر هزاران کارگر مجتمع پتروشيمى "بندر امام" متحدانه از روز يکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب زدند. اين کارگران قراردادى يا پيمانى هستند و مستقيما توسط شرکت پتروشيمى استخدام نشده اند بلکه از طريق شرکتهاى واسطه پيمانکارى بعنوان نيرو در اختيار پتروشيمى قرار گرفته اند. به همين دليل نه شرکت پتروشيمى در قبال خواستهاى برحق اين کارگران مسئوليتى دارد و نه از سطح دستمزدها و مزاياى کارگران استخدامى توسط شرکت پتروشيمى برخوردار هستند.

اين اعتصاب بدنبال اعتصاب فرودرين ماه صورت ميگيرد که طى آن مقامات دولتى وعده داده بودند که به خواست امنيت شغلى و استخدام مستقيم کارگران و برخوردارى از مزاياى مربوطه برخوردار شوند. اما وعده هاى کارفرماها و مقامات حکومتى مانند ديگر حرف هايشان دروغ و بى اساس است و صرفا در چند ماه گذشته کارگران را سردوانيده اند و از قبل استثمار شديد آنها کيسه هايشان را پرتر کرده اند. کارگران اعلام کرده اند که تا دستيابى به مطالباتشان سر کار برنخواهند گشت.

مطالبه امنيت شغلى و لغو شرکتهاى پيمانکارى در زمينه استخدام و انعقاد قرارداد يک خواست محورى بخشهاى مختلف طبقه کارگر ايران است. شورا از اعتراض و اعتصاب و خواست برحق کارگران پتروشيمى قاطعانه حمايت ميکند. شورا براى رساندن صداى اعتراض کارگران به هم طبقه اى هايشان و جلب حمايت از آنها از هيچ تلاشى دريغ نخواهد کرد و همه نيروها و جريانات طرفدار راه حل کارگرى در ايران را به تلاشى گسترده در دفاع از جنبش کارگرى ايران دعوت ميکند.


زنده باد اتحاد و اعتصاب کارگران پتروشيمى

مرگ بر جمهورى اسلامى

زنده باد سوسياليسم
 

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

١ اکتبر ٢٠١١


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر