۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

در مقطع کنونی شعار» مرگ بر جمهوری اسلامی « معیار تفکیک انقلابیون از ضد انقلابیون است!!!
برخی از جریانات از گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی ابا دارند، و این نگفتن را با بهانه های مختلف توجیه و پنهان می کنند، حتی برخی از این جریانات دشمن سرسخت خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی هستند، اما در همین حال خودشان نیز دشمن آتی مردم و بخصوص دشمن طبقه کارگر هستند، افشای این جریانات در حین مبارزه با جمهوری اسلامی برای جلو گیری از انحراف در اینده ، از وظایف ضروری امروز نیروهای انقلابی است ، برخی از دشمنان طبقه کارگر و نیروهای ضد انقلابی را با معیار گفتن یا نه گفتن «مرگ بر جمهوری اسلامی» می توان شناخته و افشا کرد.
این شعار « مرگ بر جمهوری اسلامی « کاملا» معلوم و مشخص است، ضمن اینکه خامنه ای و روحانی و خاتمی و سبز ها را در برمی گیرد، نیروهای دیگری را هم که به عناوین مختلف قصد دارند از طریق اسلام فریب دیگری را بکار ببرند و حکومت اسلامی دیگری با عناوین مختلف را به مردم تحمیل کنند، افشا می کند، هر انسانی می داند وقتی شعار «سرنگونی آخوند» بدون بیان « مرگ بر جمهوری اسلامی « است، یعنی گوینده قصد حکومت اسلامی غیر آخوندی مانند اردوغانی یا مانند عراقی، افغانی و یا مانند، «مثلا شریعتی ، طالقانی ، بازرگان، سامی و پیمان و ...» را می خواهند تحمیل کنند، یا حداقل موضعی در مقابل این چنین اراذل و اوباش حکومت مذهبی ندارند، بنابراین از هم اکنون باید افشا شوند، تا سر بزنگاه تاریخی سرمایه داری نتواند چنان اشکالی را بیان شده در بالا تحمیل کند،(همان گونه که خمینی را تحمیل کردند)، یا وقتی تنها گفته میشود «مرگ بر ولایت فقیه» بدون بیان « مرگ بر جمهوری اسلامی « می تواند زمینه سازی شود برای نوع حکومت دیگر که فقط ولایت فقیه نباشد،حکومت اسلامی بدون ولایت فقیهیا وقتی گفته می شود«مرگ بر خامنه ای و روحانی و دیکتاتور « بدون بیان « مرگ بر جمهوری اسلامی « می تواند تایید احمد نژاد و موسوی یا صدها سگ و شغال داخل جمهوری اسلامی و صدها دشمن مردم که امروز در اپوزیسیون هستند، باشددر حالی که بقیه اگر بدتر از خامنه ای نباشند، بهتر از او هم نیستند، و می خواهند باز از دریچه اسلام وارد شود، و در بهترین حالت « جمهوری دمکراتیک اسلامی « تشکیل بدهند، حتی انسان های نادان و جاهل هم با توجه به دیدن جمهوری اسلامی ایران ، عراق ، افغانستان ، شیخ نشین ها ، عربستان ، اردوغان ، القائده ، داعش ، بوکوحرام ، الشباب و دهها نیروی دیگر اسلامی به خوبی پی بردند و می دانند که اسلام هرگز نمی تواند دمکراتیک باشد، بنا براین جریاناتی که ادعای آگاهی و انقلابی گری دارند اگر «مرگ بر جمهوری اسلامی» را در مقطع کنونی به شعار اصلی خود تبدیل نکنند، صد در صد کلکی و ریگی در کفش دارند و می خواهند مردم را فریب بدهنداما اگر کسی چنین کلکی های و ریگی در کفش نداشته باشد به راحتی می تواند بگوید «مرگ بر جمهوری اسلامی» و دچار لکنت زبان نمی شوداین شعار « مرگ بر جمهوری اسلامی « ضمن اینکه تمامی خامنه ای و روحانی و دیگر اراذل و اوباش حکومت اسلامی فعلی را در بر میگیرد، بلکه با گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی اشکال دیگر را نیز افشا و رد کرده ایم.
رفقا ، فعالین و انقلابیون :
اصل قضیه اینجاست، خامنه ای و روحانی ... اردوغان ... حاکمین اسلامی افغانستان و عراق و...، همه گروه های اسلامی ضمن اینکه ریشه های اسلامی و تربیت اسلامی دارند ، اعتقاد به مالکیت خصوصی و نظام مزدوری و در کل بخشی از نظام سرمایه داری هستند، جمهوری اسلامی و در کل اسلام ابزاری برای پیش برد حا کمیت سرمایه داری است ، تمامی حکومت ها و جریانات اسلامی و کل اسلام بخشی از دکترین کمر بند سبز سرمایه داری هستند، کمر بند سبزیهای، خارج از جمهوری اسلامی ایران نیز در پی ساختن نوع دیگری از جمهوری اسلامی هستند، و می خواهند با کلک ها، توجیه ها و دروغ ها وانمود کنند که، اسلام و حکومت اسلامی خوب هم، ممکن است، بدین وسیله تلاش دارند وظیفه خود را در قبال سرمایه داری داخلی و جهانی و امپریالیست ها انجام بدهند، از این جهت است که از گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی ابا دارند ، البته نگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی مورد نظر و تایید سرمایه داری داخلی و جهانی و امپریالیست ها برای حفظ و پیش برد دکترین کمربند سبز نیز هست، بنابراین اگر کسانی به بهانه اینکه با نام بردن خامنه ای و غیره ،مبارزه و دشمن مشخص تر می شود، در واقع حقه بازی است و دارند به شما کلک می زنند، ما اعتقاد دارم شما برای پیش برد اصولی و باز کردن مشت کسانی (جریانات سرمایه داری و ضد انقلابکه می گویند افراد را نام ببریم تا دشمن مشخص شود، و با این بهانه از گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی شانه خالی می کنند، از این به بعد هر وقت یک شعار مرگ بر خامنه ای و ... نوشتید یا فریاد زدید، یک بار هم مرگ بر جمهوری اسلامی بنویسید و فریاد بزنید، به گفته لنین مچ مجرم را در حین ارتکاب جرم باید گرفتتا ببینیم دیگر چه توجیهی خواهند تراشید؟ به شما قول می دهم گیر می افتند و مجبور می شوند سفسطه بکنند از این به بعد امتحان کنید.

همه جا در همه حال مرگ بر جمهوری اسلامی
فریده جعفری
12 اسفند 1396


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر