۱۳۹۶ اسفند ۲۵, جمعه

چهاردهمین شماره نشریه تدارک حزب انقلابی منتشر شد.


این شماره ضمیمه خواهد داشت ، محتوای ضمیمه فوق مربوط به جمع
بندی فعالیت تا کنونی جمع قدم اول با دیدگاه های متفاوت خواهد بود
، اما چون مطالب جمع بندی و نقد های فوق به طول انجامید.
تصیمیم گرفتیم شماره چهارده را منتشر کنیم و
سپس ضمیمه آن را ارایه نماییم.لینک نشریه شماره 14در پیوست
https://drive.google.com/file/d/1M_Zy9Harngnsr_W3n1uykAO7MX7N-zc1/view?usp=sharing

۲ نظر: