۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

مسئولیت بیماری محمد جراحی به عهده جمهوری اسلامی است.

ما اعلام می داریم سیاست ضد انسانی و ضد کارگری جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته این گونه بوده است که فعالین کارگری و اجتماعی را در زندانها بکشد و یا به بیماری های گرفتار کند در صورت زنده آزاد شدن دیگر نتوانند فعالیت کنند. جمهوری فاشیستی اسلامی همین سیاست را در مورد محمد جراحی از رفقا مبارز شاهرخ زمانی نیز طی پنج سال زندا ن بکار برده است که اکنون محمد جراحی این کارگر فعال و مبارز عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری گرفتار بیماری های مختلف در زندان شده است ، محمد در حال مداوای بیماری های است ، که از دوره زندان با او همراه شده اند و نیاز مبرم به انواع حمایت و کمک های مردم انقلابی و مبارز و فعالین دارد.
همه کارگران ، معلمان و زنان و مردان و فعالین کارگری و انقلابی می دانند جمهوری اسلامی بخصوص سازمان زندانها و قوه قضاییه و ماموران امنیتی چگونه و با چه روش های باعث بیماری محمود صالحی ، رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، سعید شیر زاد ، و دهها زندانی دیگر شده اند ، اکنون محمد جراحی در این وضعیت گرفتار شده است و هم اکنون صد ها زندانی دیگر در زندانها با نقشه های ضد انسانی نهاد ها نام برده و ماموران  دارند گرفتار انواع بیماری ها می شوند.
ما ضمن محکوم کردن سران و ماموران جمهوری اسلامی و ترفند های ضد انسانی بیمار سازی زندانها اعلام می داریم تمامی مسئولیت بیماری محمد جراحی و بقیه کارگران و فعالین به عهده سران جمهوری اسلامی است که باید این جنایت کاران را به پای میز محاکمه کشید به امید چنان روزی از کارگران و فعالین و همه مردم می خواهیم هشیار باشیم و برای دفاع از زندانیان هر کاری می توانیم انجام بدهیم ، زندانیان فرزندان این مردم مبارز و پیشروان مبارزه با جمهوری فاشیستی اسلامی هستند . که همه ای ما وظیفه دفاع و حمایت همه جانبه از این فرزندان مبارز را به عهده داریم.

گسترده تر باد همبستگی طبقاتی کارگران
سر نگون باد حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی
بر قرا باد حکومت شورایی کارگری

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

11/4/1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر