۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

در روز همبستگی جهانی کارگران چه باید گفت و چه کرد ؟
کسی نیست که از وضع بد جوامع جهانی و ایران سخن نگفته باشد ، بحران سرمایه داری سراسر جهان را فرا گرفته و ایران در کلیه زمینه یکی از بدترین ها محسوب می شود. بیانیه و اعلامیه ها  لبریز از وضع زندگی اسفناک کارگران و بی کاران و زحمتکشان و دیگر حقوق بگیران است. اما در برابر این اوضاع  راه حل های متفا وتی ارائه می شود . احزاب ودسته های گوناگون طبق جهان بینی ،موقعیت طبقاتی و اجتماعی خود راهکارهای مقبول خود را پیشنهاد می کنند.
ما در جمع قدم اول برای تدارک ایجا د حزب انقلابی طبقه کارگر در سمت طبقه کارگر ایستاده و از موقعیت تاریخی این طبقه به اوضاع می نگریم و راهکارهای برون رفت از این بحران ساختاری سرمایه را ارائه می دهیم :
سوسیالیسم تنها و تنها پاسخ به این اوضاع است. سرمایه داری  سالهاست به مر حله ی گندیدگی و امپریالیستی رسیده و جها نی پر از تضادهای لاینحل ،جنگ و کشت و کشتار به وجود آورده است.
طبقه کارگر گور کن کل نظام سرمایه داری حاکم و سلطه گری است چون چرخ  تولید با دست توانای این طبقه می چرخد ،در سازمان کار جامعه منظم و متشکل است و در براندازی نظام سرمایه داری همه چیز بدست می آورد.
بورژوازی و صاحبان قدرت سیاسی آن به آسانی صحنه را ترک نمی کنند. حق گرفتنی است و طبقه کارگر بدون مبارزه ،آنهم مبارزه ای سخت ،بغرنج و پیچیده ، مبارزه ای طولانی که هزاران افت و خیز دارد و بدون انقلاب سوسیالیستی  نمیتواند  آنرا سرنگون کند.
طبقه کارگر در طول این سالهای طولانی مبارزه توانسته براساس بررسی تاریخ جوامع بشری ،بر پایه ی پراتیک اجتماعی دوران رشد سرمایه داری و بکار برد کلیه دستاوردهای علمی بشر اصول اساسی را برای بیرون رفتن از این مخمصه جهانی که سرمایه داری بوجود آورده ارائه دهد. با توجه بکار برد ماتریالیسم - تاریخی و ماتریالیسم- دیالکتیک  طبقه کارگر توانسته خود را  به سطحی از آگاهی و رشد فکری برساند که از طریق حزب پیشرو خودش در برابر احزاب بورژوازی قد علم کند. امروز ما با طبقه ای روبرو هستیم که نه تنها بزرگترین نیروی اجتماعی است بلکه با ارائه اندیشه ها و راهکارها پاسخ گو به مشکلات کنونی دنیاست.
در این سالروز اول ماه مه ، ما در جمع قدم اول معتقدیم  کلیه نیروهای وفادار به طبقه کارگر ،معتقد به رسالت تاریخی این طبقه باید علیه پراکندگی مبارزه کرده و از پراکندگی دست بر دارند، براساس برنامه ای اصولی از طریق تبادل نظر گام های لازم را برای ایجاد حزبی متحد و دارای پیوند ارگانیک و  فشرده با طبقه کارگر تلاش کنند.
پیش بسوی یکی شدن برای ایجاد حزب انقلابی طبق کارگر ایران
کارگران به ندایی جان باخته شاهرخ زمانی پاسخ دهید متشکل شوید و فدراسیون سراسری خود را به وجود آورید. چاره ای طبقه کارگر وحدت و تشکیلات است.

پیش بسوی برگزاری هرچه با شکوه تر روز اول ماه مه
کارگران  ملل سراسر جهان متحد شوید

جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

اول ماه مه  2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر