۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

بزرگداشت رفقا شاهرخ و کوروش در تورنتو و منترال و سمینار جنبش کارگری در منترالسمینار بررسی جنبش کارگری ایران در منترال کانادا

سخنرانان جمشید اهنگر در رابطه با نظرات جمع قدم اول در رابطه با حزب انقلابی طبقه کارگر ، تراب ثالث در رابطه با نقش کمونیست ها در رابطه با جنبش کارگری و تشکل سراسری کارگری ، پیران آزاد در رابطه با جنبش های اجتماعی و محمد اشرفی در رابطه با نظرات جمع قدم اول در باره تشکل های توده ای کارگران و فدراسیون سراسری کارگری ، برل گزار شده در منترال تابستان 2016


مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو 2016

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو کانادا 2 اکتبر 2016 مجری برنامه رفیق امیر فریدونی از رادیو پیام کانادا سخنرانان فرید پروتوی از اتحاد بین الملل ، سلام قادری از حزب کمونیست ایران ، محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ، شجاع ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و محمد اشرفی از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی .


مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال 2016

مراسم بزرگ داشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال کانادا 8 اکتبر 2016 مجری رفیق بیژن و سخنرانان محمد اشرفی از جمع قدم اول ، غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای شرکت واحد ، شجاع ابراهیمی از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی و رفیق فخری از حزب کمونیست کارگری - حکمتیست و همراه با قسمت پرسش و پاسخ

۱ نظر: