۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

به كارگران ايران وكارگران دنيا

  به سازمانهاي كارگري واتحاديه ها  ي سراسر دنيا
من محمد جراحي كارگر زنداني وعضو كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري
هستم.من بيش از دو سال است  در رندان  تبريز به  سر ميبرم . درزندان دچار
بيماري غده خوش خيم تيروييد شدم.. هنگام مراجعه به بيمارستان   با دستبد
و زنجير به پا چنان از توهين وبد رفتاري زندانبان و ماموران همراه  اذيت
و ازار شدم كه ديگر راضي بهمراجعه به بيمارستان نيستم.  شد..
 :من هم اكنون به اطلاع ميرسانم كه مرا به دلايل واهي به   شش سال زندان
محكومم كردند.من يك كارگرمو كليه فعاليتم در جهت تشكيل سنديكا وديگر
تشكلهاي كارگري بوده است.
تشكيل تشكلهاي كارگري و سنديكاطبق مقاوله نامه  سازمان جهاني كار ازاد
است. دولت جمهوري  اسلامي ايران هم عضو اين سازمان جهاني است و متعهد به
انجام اين مقاوله نامه هاي جهاني مي باشد.
ايجاد سنديكا و  ديگر تشكلهاي واقعي  از ابتدايي ترين  حقوق  ما كارگران است.
من يك كارگرم وتا ايجاد  تشكلها و سنديكا فعاليت خواهم كرد.
من در اعتراض به دولت كه از تشكيل تشكلها وسنديكاها ي كارگري  جلو گيري
به عمل مي اورد  به  زنداني بودنم ادامه خواهم داد. هم اكنون  تشكيل
سنديكا مطالبه   بر حق من است. وشرط ازاديم از زندان تشكيل سنديكا ست.

           محمد جراحي  كارگر زنداني

   كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر