۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

اتحادیه های کارگری و احزاب چپ در دانمارک خواهان آزادی فعالین کارگری زندانی در تبریز شدند

بدنبال تلاش کمیته همبستگی با کارگران ایران-دانمارک، اتحادیه های کارگری و نیز حزب اتحاد چپ در دانمارک خواهان آزادی فعالین کارگری زندانی شدند.

مرکز هماهنگی اتحادیه های ساختمان و ارتباطات در دانمارک که شامل 19 شعبه ازاتحادیه های مختلف از جمله اتحادیه کارگران برقکار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمان، اتحادیه بناها، اتحادیه کارگران ساختمان، اتحادیه فلزکاران و... است در نامه ای به وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه، ریاست جمهوری و مجلس نیز فرستاده شده ، خواهان آزادی فوری فعالین کارگری و دانشجویان دستگیر شده در تبریز شده است. این مرکز در نامه ای جداگانه از اتحادیه های دیگر نیز خواسته است تا خواهان آزادی فوری فعالین کارگری زندانی شوند.

همچنین اتحادیه های نقاشان و برقکاران استان کپنهاک در نامه هایی جداگانه از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند تا فعالین کارگری دستگیر شده در تبریز را فورا آزاد کنند.

علاوه بر این، یک حزب سوسالیست دانمارک، به نام حزب اتحاد چپ (یا لیست مشترک) که 5 نماینده در پارلمان  دارد در  نامه ای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی کارگران زندانی شده است. حزب اتحاد چپ (یا "اتحاد سرخ وچپ-دانمارک") در سال ۱۹۸۹ توسط سه حزب چپ گرا: حزب سوسیالیست چپ، حزب کمونیست دانمارک، حزب کارگران سوسیالیست، ونیز فعالین سوسیالیست مستقل، ایجاد شد.

با همه توان در کشورهای مختلف به کارزار دفاع از فعالین کارگری به ویژه برای آزادی کلیه کارگران زندانی در ایران ادامه دهیم.

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۵ اگوست ۲۰۱۱

info@workers-iran.org


*****

به وزارت کار و امور اجتماعی ایران

ما مطلع شدیم که 5 فعال کارگری به نام های شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سیدبیوک سیدلر، نیما پوریعقوب و ساسان واحبی در تاریخ 8 جون 2011 دستگیر شده اند. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، این فعالین کارگری،  کاری به جز متشکل کردن کارگران  نکرده اند.

 بر طبق مقاوله نامه 98  ژنو مصوب سال  1949 در باره حق تشکل و مذاکره دستجمعی ، این حق هر کارگر است که متشکل شود و تشکل خود را ایجاد کند. مقاوله نامه هایی که دولت ایران هم آنها را امضاء نموده است.

ما خواهان آزادی فوری این 5 فعال کارگری هستیم و دولت جمهوری اسلامی موظف است به مقاوله نامه 98 ژنو (در باره حق تشکل و قراداد دستجمعی ) احترام بگذارد.

آندرس اولسن

رهبر مرکز هماهنگی اتحادیه های ساختمانی و ارتباطات******

 به وزارت کار و امور اجتماعی

ما مطلع شدیم که پنج فعال کارگری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، سیدبیوک سیدلر، نیماپوریعقوب و ساسان واحبی در تاریخ ۸ جون ۲۰۱۱ دستگیر شده اند.

این فعالین کارگری، کاری به جز متشکل کردن کارگران نکرده اند.

بر طبق مقاوله نامه 98  ژنو، مصوب  سال 1949 در باره حق تشکل و مذاکره دست جمعی ، این حق هر کارگر است که متشکل شود و تشکل خود را ایجاد کند. مقاوله نامه هایی که دولت ایران هم آنها را امضاء نموده است.

ما خواهان آزادی فوری این 5 فعال کارگری هستیم و دولت جمهوری اسلامی موظف است به مقاوله نامه 98 ژنو احترام بگذارد.

باب راسکو

اتحادیه نقاشان استان کپنهاگ

******
To Ministry of Labour and Social Affair
We are informed about the fact that 5 labour activist, Sharrokh Zamani, Mohammad Jarrahi, Seyyedbiok Seyyedler. Nima Pouryaghob og Sasan Vahebi,  are arrested in June 8th 2011.
Although these labour activists  have not done anything else than organizing labours.
According to convention: C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, from Geneve 1949, it is every workers right to organize and create organizations, which has been sign by Iranian government.
We are demanding that these 5 labour activists should be immidietly released and we require Islamic Republic of Iran respect the convention C098.
Copy to:
President Mahmoud Ahmadinejad
Judiciary of the Islamic Republic of Iran
Parliament of the Islamic Republic of Iran

Pernille Skipper
The leadership of The Red-Green Alliance, Denmark

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر