۱۳۹۷ شهریور ۱۷, شنبه

به مناسبت سومین سال کشته شدن شاهرخ زمانی به دست جمهوری اسلامی

در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی

پیش بسوی سازمانیابی و سازماندهیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر