۱۳۹۶ بهمن ۲, دوشنبه

برای دختر خیابان انقلاب


باید "یک صف شویم !!!
تا پیروز شویم"
کارگریم،
سازنده تاریخ،
سازنده جهان،
و هر چه هست ،
***
کارگریم،
نجات دهنده بشر،
سازنده آینده،
سازنده سوسیالیسم،
بی شک به رسالت خویش عمل خواهیم کرد.
همرزمان در گذشته  ثابت کردند ،
و  شاهرخ نوید دو باره داد،
با فدا کردن جان خویش، تاکید گذاشت!!!
گفت :
" حالا دیگر نوبت ماست"
" چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است"
" در هر لحظه
در هر نفس به تشکل ،
به سازمان یابی ،
به سازماندهی فکر کنید ،
عمل کنید،
بسازید ، بسازید ، باز هم بسازید،
انقلاب نزدیک است ،
باید یک صف شویم،
تا،
 پیروز شویم"
***
در جویبارها ،
کوچه ها ،
دخمه ها و
حاشیه های که ،
تکه های دور افتاده و مشتاق ما را ،
با خوذ می آورند،
به اقیانوس می رسیم،
یک پارچه،
استوار می شویم،
اکنون ،
دست در گریبانیم ،
دست تنها و دور افتاده ،
من در حسرت  گرفتن دست تو ،
تو دست شانه وارت،
در میان پریشانی زلف سار پراکندگی یاران، 
هم چون کیسوان دختر خیابان انقلاب،
در پرواز میان نفس و بالهای باد، خشم و آزادی،
بال های که با خشم توده ها ساخته می شود،
برای مقابله با ،
خشم و کینه سرمایه واستبداد حاکم.
هر سه در جستجوی راهی ،
برای عبور از نظم کهنه ایم.
دستم را بگیر،
"باید یک صف شویم،
تا پیروز شویم"
بر خیزید ، در هم آویزیم ،
زمان،  کندن ریشه ها و کاشتن ریشه ها ست،
زمان خروش نبرد و ستیز با دشمن است،
این است آغاز رسالت ما :
"یک صف شویم،
تا پیروز شویم"
برای آزادی دختران و پسران،
برای آزادی دختر خیابان انقلاب،
برای آزادی ،
برای انقلاب ، 
بسوی سوسیالیسم ،
"یک صف شویم.
تا پیروز شویم"

امید حق وردی     26 دی ماه 1396هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر