۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96

این گفتگو در دوقسمت انجام شده است در رابطه با اوضاع و شرایط موجود در سطح ایران ، منطقه خاور میانه و جهان و تاثیرات آن در وضعیت سازمان یابی طبقه کارگر و مطالبات آن بخصوص دستمزد ها بوده و در این رابطه امکان طرح موضوع سازماندهی برای تعیین دستمزد برای سال 1396 و استفاده از این موضوع برای همبستگی طبقاتی کارگران و وظایف نیروهای انقلابی ، فعالین کارگری ، تشکل های مستقل و کمونیست ها صحبت شده است


قسمت اول گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96قسمت دوم گفتگو محمد با ناصر در باره سازماندهی برای تعیین دستمزد 96

۲ نظر: