۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

اطلاعیه دستمزد 1396


پیش بسوی " سازماندهی برای تعیین دستمزد"

نظام سرمایه داری از طریق انواع ابزارهای خود مانند نهاد های اجتماعی و حکومتی( دولت ، مجلس و قوه قضائیه ، نهادهای نظامی و انتظامی مانند سپاه و ارتش و بسیج ، حراست ها و وزارت اطلاعات وتشکل های کارفرمایی ، تشکل های دست ساز کارگری توسط دولت و کارفرمایان، روزنامه ها و تلویزیون ، احزاب وبنیاد ها و ادرات و سازمانها و ... )هر روز بیشتر از قبل به هستی و زندگی طبقه کارگر و هم پیمانانش حمله می کند ، دستمزد یکی از پایه ای ترین مقوله های جهت اعمال و پیش برد استثمار هر چه بیشتر کارگران است، که سرمایه داری با در دست داشتن همه گونه امکانات تعیین و دخالت همه جانبه در آن، جهت پیش برد منافع  نظام سرمایه داری(کارفرمایان) با استفاده از نهاد های ذکر شده ، ازاین مقوله به هر شکلی که صلاح می داند علیه طبقه کارگر استفاده می کند.
می دانیم تا نظام سرمایه داری  از بیخ و بن بر انداخته نشود وتا گارگران با دست خود نظام سوسیالستی برقرار نکنند، استثمار کارگران ، نظام مزدوری و مالکیت خصوصی بعنوان پایه های اصلی نظام استثمار انسان از انسان که عامل اصلی فقر و فلاکت و همه مشکلات امروزی ما کارگران و زحمتکشان است، همچنان ادامه خواهد یافت. در عین حال وظیفه خود بعنوان کارگران پیشرو ، فعالین ،کمونیست ها و انقلابیون، می دانیم که در حین داشتن چشم انداز بیان شده ( بر قراری سوسیالیسم) بعنوان هدف، از وافعیت جاری مبارزه طبقا تی حرکت کنیم ،  از این جهت ما وظیفه داریم همراه و دوشا دوش هم طبقه ای های خود (کارگران و پیشروان انقلابی) در مبارزات جاری طبقاتی شرکت کنیم، و تنها از این طریق است که  می توانیم ثابت کنیم واقعا" بخشی از طبقه کارگر هستیم و تودها در عمل و قدم به قدم به درستی خط مشی ما ( کمونیست ها) پی می برند و برای تحقق نجات خود و کل بشریت در شکل همبستگی طبقاتی کارگران مبارزه خواهیم کرد.
 ، با توجه به اینکه اکنون بستر و زمینه مساعدی برای سازماندهی مبارزات و کسب مطالبات وجود دارد ، اما وجود پراکندگی و تفرقه میان نیروها و فعالین کارگری و عدم وجود تشکل های محل کار و تشکل  سراسری و عدم ارتباط ارگانیک میان کارگران و تشکیلات های انقلابی و تشکل های کارگری و فعالین، اعتراضات و تلاش های مداوم و پر تعداد کارگران و زحمتکشان نتیجه و حاصل مورد نیاز را به بار نمی آورند.
در این راستار جمع قدم اول با توجه به تجربه سال گذشته به عنوان یک گام مثبت که با محوری شدن در خواست تعیین دستمزد برای سال 95 که تعدادی از تشکل ها و فعالین مستقل کارگری توانستند، ارتباط اولیه را باهم شروع کنند ( و البته موانع درونی را نیز تجربه کردیم که فعالین و تشکل های مستقل امسال باید از آنها آگاهانه اجتناب کنند.) و نشان دادند، که موارد بسیاری در میان مطالبات کارگران و زحمتکشان وجود دارند، که می توان از آنها بعنوان محور مرکزی جهت پیش برد همکاری های مشترک و حرکت بسوی همبستگی طبقاتی استفاده کرد ، بنا به تجربه سال قبل و با توجه به نزدیکی پایان سال 1395 که رسیدن فصل تعین دستمزد است ، ما به تمامی تشکل ها و فعالین مستقل و تشکیلات های انقلابی پیشنهاد می کنیم، هر کدام فراخور توان خود و در صورت امکان ارتقاء توانایی از طریق اتحاد عمل های مختلف از این موقعیت پیش رو برای طرح هرچه گسترده تر موضوع تعیین دستمزد به عنوان وسیله ی جهت مبارزه با تفرقه و پراکندگی و پیش برد مبارزات متحدانه در جهت همبستگی بیشتر میان نیروها و فعالین کارگری و انقلابی اقدام عملی نمایند.
بنظر ما شرایط موجود و موضوع تعیین دستمزد برای سال 1396 می تواند شعار محوری جهت مقابله با حملات سرمایه داری و راه خروج از پراکندگی و تفرقه و در همین حال دست یابی به امکان گسترش اتحاد و همبستگی طبقاتی میان تشکل ها و فعالین کارگری و انقلابی باشد.در این راستا هر کدام از تشکل ها و سازمانها و احزاب ومحافل و فعالین کارگری و انقلابی می توانند در محدوده زمانی و مکانی قابل دسترس خود با رویکرد مورد قبول خویش اقدام سازمان یافته به طرح موضوع کرده و روند و پروسه فوق را به سمت و سوی استفاده از نقاط مشترک جهت فعالیت عملی مشترک هدایت نمایند. در شرایط موجود امروز تعیین دستمزد برای 1396 یکی از مطالبات مشترک میان کارگران است،از این زاویه پتاسیل آن را دارد که تشکل ها و توده کارگری و زحمتکشان بسیاری را حول محور خود گرد آورد.تنها نیاز ضروری ما در این رابطه استفاده از موقعیت و شرایط موجود به شکل آگاهانه و نقشه مند است ، لازم است همه ما ( فعالین ، تشکل ها ، تشکیلات ها و کارگران پیشرو و انقلابی) هم در طرح گسترده موضوع بعنوان مطالبه مشترک و یکی از محور های همبستگی طبقاتی و هم در اجرایی کردن اعتراضات مشترک و گسترده با برنامه ریزی و سازماندهی با نگاه طبقاتی جهت طرح سازماندهی برای تعیین دستمزد 1396  وظایفی را به عهده گرفته و از هم اکنون اقدامات لازم را شروع  کنیم.
به رفقا و دوستان فعال و انقلابی ( فعال در تشکل های مستقل موجود، محافل و کمونیست های متشکل،نیروهای فعال در احزاب و سازمانها) پیشنهاد می کنیم، با ترتیب دادن جلسات مقدماتی جهت برنامه ریزی و سازماندهی لازم برای طرح موضوع، برنامه ریزی برای تاثیر گذاری در تعیین دستمزد را در دستور فعالیت خود قرار بدهید.شما رفقا می توانید با جلسات ، کنفرانس ها ، سمینار ها ، جلسات کوچکتر ، گفتگوهای رسمی و دوستانه، و به هرشکلی که ممکن می دانید، اقدام به برنامه ریزی های بهتر ، مشخص و جهت دار برای کسب همبستگی طبقاتی بیشتر، نوشتن فراخوانها و بیانیه های مشترک و برنامه ریزی برای اقدامات عملی مشترک نمایید، بدون شک همگرایی هر چه بیشتر در مشترکات باشد به همان میزان می توان تاثیر بیشتری در رشد سطوح دستمزد ها گذاشت ، از این جهت تا حدودی میزان افزایش دستمزد ها برای سال 1396 بستگی بسیاری به میزان فعالیت سازمان یافته ی اقدامات مشترک تشکل ها و نیروهای مستقل جنبش کارگری و انقلابی در داخل دارد.
همچنین از تمامی نیروهای فعال و انقلابی بیرون از ایران در جهت پشتیبانی فکری و عملی در طرح مسئله  مبارزه سازمان یافته برای تعیین دستمزد سال 1396 که از مطالبات مشخص و مشترکی برای همه کارگران و زحمتکشان است، از جهات مختلف به طرح گسترده موضوع بپردازند، بخشی از اقدامات عملی رفقای انقلابی بیرون از ایران می تواند، به شکل برنامه ریزی شود که طرح موضوع تعیین دستمزد را برای ارتقاع سطح آن با استفاده از رادیوها، تلویزیون ها،نشریات و مقاله ها، سمینارها ، کنفرانس ها و میزگرد های مشترک یا خصوصی و مصاحبه ها و مناظره ها با گستردگی هر چه بیشتر و با در نظر گرفتن زمان بندی مشخص هر چه بیشتر و سازمان یافته  اقدام کرده دستمزد ها را از زوایای گوناگون به موضوع بحث همه ای کارگران و انقلابیون تبدیل نمایند.در برنامه ها و در مراحلی از کار اگر موضوع به حد لازم مطرح شده باشد، می توان اقدام به برگزاری تجمعاتی در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی نموده و فقر و فلاکتی که سرمایه داری از طریق تحمیل دستمزدهای چهار بار زیر خط فرق بر علیه کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده و در همان حال دزدی ها و اختلاس های هزاران میلیاردی را از محل ثروت های عمومی بر قرار نموده اند، که فقر را صد چندان کرده است، و همچنین هم دستی تشکل های دست ساز جمهوری اسلامی را که در نمایش تعیین دستمزد ها حقوق کارگران را دو دستی تقدیم سرمایه داران می کنند، در مقابل کارگران و جهانیان بیشتر افشا کرد.
طرح گسترده موضوع تعیین دستمزد برای سال 1396 با تلاش گسترده همه نیروها به دلیل اینکه مطالبه مشترک همه کارگران و مزدبگیران است، می تواند، به شعار محوری و مرکزی مبارزات سه ماهه آینده با دیدگاههای گوناگون تبدیل شود، که اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، ضمن اینکه سطح بالاتری از مبارزه شروع خواهد شد ، جنبش انقلابی و جنبش کارگری چندین گام نیز به جلو بر خواهد داشت ، در این راستا میان تشکل های مستقل و فعالین کارگری و انقلابی و احزاب و سازمانهای مختلف اشتراکات بسیاری وجود دارد، که این اشترکات می توانند، راه گشای همبستگی طبقاتی بیشتری باشند ، اگر خود را انقلابی و نسبت به مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان متعهد می دانیم، موضوع سازماندهی برای تعیین دستمزد می تواند محور کاملا" مشترک فعالیت عملی بوده و ما را یک گام به همبستگی طبقاتی نزدیک کند. جهت همبستگی بیشتر میان نیروها و فعالین کارگری و انقلابی در دفاع از مبارزه برای بالا بردن مزدها که درحد چهار برابر زیر خط فقر هستند، اقدام عملی نماییم.

پیش بسوی "سازماندهی برای تعیین دستمزد"
پیش بسوی همکاری های مشترک عملی در نقاط مشترک
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری

جمع قدم اول
2 /10/1395  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر