۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

نظر می افکنیم در تدارک نوروزی به راهی که پشت سر گذاشته و راهی که پیش رو داریم.


 

طبقه کارگر ایران یکی از فرزند ان آگاه و از خود گذشته خود را از دست داد.
 اورا پس از سالها زندان و انواع  فشارها  چون دیدند نمی توانند  به زانو در آورند وهر روزی که می گذرد  کلام او . دلهای بیشتری از زحمتکشان را تسخیر می کند،کشتند
اما  نام  او در جریده ی  کارگران ایران و حتی جهان زنده خواهد ماند
این بار شاهرخ زمانی برخاسته از میان کارگران ،با درایت بی نظیری توانست
با جمعبندی درست از صد سال جنبش کارگری ایران مسائل کلیدی جنبش را رقم زند و خود در پیاده کردن آن پیش قدم شود و جانش را  بی دریغ در راه انقلاب سوسیالیستی کارگری بگذارد
:شاهرخ چه نظراتی را برای ما به  ارث گذاشته است 
او به وجود خانواده ی شصت میلیونی کارگری ایران می بالید و طبقه کارگر را نیروی اساسی تغییر انقلابی در براندازی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی  و استقرار سوسیالیسم  را برنامه ی سیاسی این طبقه می دانست
او تاکید داشت طبقه کارگر برای انقلاب کردن احتیاج به سه نوع تشکیلات اساسی دارد که مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری نمی تواند به پیروزی رسد.  
اول
 حزب انقلابی کارگری - کمونیستی بمثابه سکاندار کشتی انقلاب که بدون وجود  آن انقلاب توده های عظیم زحمتکش و تحت ستم نمی تواند به پیروزی رسد.
دوم
تشکل سراسری( و حذف شود) در قالب فدراسیون ویا کنفد راسیون که بتواند وسیعترین نیروهای کارگری را با توجه به شرائط مشخص ایران در بر بگیرد.
سوم
اتحادی بازهم وسیعتر و پرقدرت تر دربر گیرنده ی کلیه ی ستمدیدگان جامعه ی  کنونی که از وجود نظام سرمایه داری حاکم ناراضی اند و   حاضرند تحت رهبری طبقه کارگر و حزب انقلابی پیشرو آن در انقلا ب شرکت  کنند.
شاهرخ برای دست یابی به موارد بالا و شروع پروسه خروج از مشکلات و پراکندگی و دست یابی به وحدت طبقاتی را در برنامه زیر که ما ان را متد و سبک مبارزاتی شاهرخ نام گذاری کردیم جمع بندی و ارایه داده است او به کارگران و انقلابیون گفته و از انها خواسته است : "تنها چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است" و راه کار عملی شعار فوق را با توجه به پراکندگی موجود در دو جمله جمع بندی کرده بود " کارعملی مشترک در نقاط مشترک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختلاف"  و راه کار عملی شدن چنین طرحی در بستر عینی مبارزه را این گونه ارایه داد ، " تشکل های مستقل موجود کارگری باید دست در دست اقدام به ایجاد هیات موسس فدارسیون سراسری کنند و انقلابیون طبقه کارگر همزمان اقدام به ایجاد نطفه های اولیه ( هسته های مخفی) حزب انقلابی طبقه کارگر نمایند طبقه کارگر فقط از طریق این دو عمل، موازی با هم می تواند همبسنتگی طبقاتی خود را ممکن کرده و به وحدت و تشکیلات دست یابد"

ما در جمع قدم اول تلاش می کنیم غم از دست  دادن شاهرخ را به گام برداشتن در راهی که اونشان داده است به نیرو تبدیل کنیم، و  سال نو را با نوید  انتشار برگزیده  ای از آثار او آغاز کرده و آنرا به کارگرانی که در خاکسپاری اش یکدل ویک زبان فریاد کردند شاهرخ معلم ماست تقدیم خواهیم کرد. 

نوروز را با عزمی راسخ و ارتقاع مبارزه ،به تمامی مردمان ستمدیده ی ایران بویژه کارگران و زحمتکشان که در سایه ی رژیم سرمایه داری حاکم  مجبورند با  سفرهای خالی نوروز را سپری کنند، شادباش گفته از کارگران ، معلمان و پرستاران و کلیه زحمتکشان می خواهیم در جهت کسب آزادی و بر قراری سوسیالیسم که تنها راه نجات بشریت است  هر جه بیشتر متشکل و متحد شوند.

جمع قدم اول نوروز 1395  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر