۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

به شاهرخ زمانی، در زندان مخوف رجائی شهر!

با سلامی به گرمی آفتاب سوزان تابستان که این روزها ترا و دیگر همطقه ای هایت حتی از تا بش آن بر بدنهای شکنجه شده تان محروم نموده اند، ه تو کارگر سرخت ما، شاهرخ زمانی عزیز.
امیدوارم که سندیکاهای مورد خطاب نامه ات این پیشنهادات انسانی کارگری ات را انجام دهند. هر چند که با شناخت اندکی که از چگونگی کار این سندیکاها و بویژه رهبران و سازمانها و احزابی که این سندیکاهای وابسته بدان ها هستند، دارم، نمی توانم شکم را اظهار نکنم. این سندیکاها رهبرانی دارند که با رهبران احزاب طبقه سرمایه دار امپریالیستی مانند حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیالیست فرانسه و حزب راست بورژوائی گلیست ها وباصطلاح کمونیست با تفکرات حزب توده ی ایران دستشان توی یک کیسه هست. به باورمن، متأسفانه این سندیکاهای باصطلاح کارگری در مقابل طبقه کارگر هستند، آخر اتحادیه ها و سندیکاهائی که هم احزاب مادرشان و هم خودشان بر علیه مردم در لیبی و مالی، افغانستان و... جنگ غارتگرانه و ضد انسانی راه می اندازند و میلییونها انسان را تا کنون کشته وحتا کودکانی که متولد می شوند بر اثر بمب فسفری و اورانیوم ناقص(بمب اتمی برای فقرا) با بدنی سرطانی وغیره و یا مرده متولد می شوند، کجا می توانند حامی تو رفیق عزیزم باشند؟ بدین علل شاهرخ عزیزم، من هیچ امیدی به اجرای شدن آن پیشنهادات انسانی کارگری شما از طرف اینها ندارم. اینها همراه قافله و شریک گرگ هستند. و اما، شما همطقه ای عزیز، مسئولیت کارگری ات را به احسن ترین وجهی انجام داده و می دهید. ولی، امیدم و امید ما به طبقه کارگری می تواند باشد که خود را در سازمانها و احزاب توده ای طبقاتی با استراتژی ادامه همین مبارزه تا بر انداختن دولت های امپریایستی و ارتجاعی و ایجاد دولت طبقاتی انقلابی طبقه کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا ، برای لغو شرایط موجود و استثماری اجتماعی قرار داده باشند. بیائید از این نوع تشکلات ضد انقلابی و ضد کارگر یعنی تشکلات و احزاب کارگری بورژوائی قطع امید کنیم و برای ایجاد تشکلات نبرد طبقاتی خویش تلاش کنیم. اینها از همین نامه شما رفیق عزیزم نیز من می دانم و مطمئن هستم که سوء استفاده می کنند و از آن برای پیشبرد برنامه های ضد کارگر و جنایتکارانه دولت امپریالیستی فرانسه به رهبری حزب بورژوائی سوسیالیست فرانسه و غیره و در جهت ضدیت و قتل عام کارگران و زحمتکشان بهره برداری کرده و می کنند. امیدم این است که ندای من به شما عزیزان رسیده و مرا درک نمائید.

نظری از رفیق حمید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر