۱۳۹۶ آبان ۲۱, یکشنبه

چرا محمود صلحی را دستگیر می کنند ؟

جواب را شاهرخ زمانی قبل از کشتنش داد.  علت اساسی در اینجاست که طبقه کارگر ایران به چنان رشدی از لحاظ کمی و کیفی رسیده است که به گفته مارکس گور کن نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی شده است.  از این طبقه کسانی بر خاسته اند که با آگاهی کامل به اساسی ترین اصول علم رهائی طبقه کارگر ،با آگاهی به  تاریخ جبش کارگری ایران و اوضاع کنونی  جهان بعنوان مدافع کل مردم ستمدیده ایران در صحنه مبارزه سیاسی شرکت دارند.آنها به نقش تاریخ ساز طبقه کارگر در ایران واقفند ، خود را فرزندان خلاف این طبقه می دانند و بدور از شنا در برکه ها و بازی در جام جهان نمای قدرت های بزرگ همچون احزاب سیاسی که دل به کمک آمریکا واسرائیل بسته اند، به قدرت لایزال طبقه خود ایمان دارند و با نه گفتن به  هر دو جبهه – رژیم چنج آمریکائی و آشتی ملی سرمایه داری داخل از بدیل کارگری دفاع می کنند.در زیر دریای پرغروش جنبش عظیم ملیونی طبقه کارگر غوغائی بر پاست. دیگر دوران تاریخی نوینی آغاز شده است . پیشروان طبقه کارگر آگاهند ، استوار از مشی عمومی مستقل از ارتجاع داخلی و آمپریالیسم جهانی  دفاع می کنند.آنها در عین حال در موضع راستین طبقه قرار گرفته و روی شعار – چارهی رنجبران وحدت و تشکیلات است پا فشاری می کنند. وحدت طلبند و برای انقلابی به سود اکثریت عظیم مردم مبارزه می کنند.

محمود صالحی درست این مشی  سیاسی جنبش راستین کارگری را در مراسم خاکسپاری  رفیق همرزمش محمد جراحی به هراس از مرگ ودستگیری بیان کرد.  هراس رژیم نه از دارودسته های داخلی خودشان هست ونه از کاسه لیسان دور شیرینی رژیم چنج، آنها هراسان از چهره های پا در عمل کارگریست چون شاهرخ زمانی ، کورش بخشند ،رضا شهابی و  محمود صالحی  است.

پیش بسوی تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر
جمع قدم اول

٢٠١٧/١١/٣

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر