۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

گزارشی از :

گزارشی از :

          اعتصاب و درگیری کارگران گیسون با پلیس سرکوب گر

شركت بين الملي كيسون كه در پروژه هاي عمراني  ساختماني و شهرك سازي فعاليت مي كند و اكنون پروژه شهرك سازي پرند را در دست اجرا دارد.در شهرك پرند 6 هزار كارگر   مشغغول كار بودند . 16 هزار واحد  اپارتمان در شهر فوق در دست  ساخت است. محل شهرک در اتوبان  تهران - ساوه واقع است. شرکت گیسون طي  سال جاری  تا كنون 1200 كارگر را از كار اخراج كرده است كارگران اخراجي  6 ماه دستممزد خوود را دريافت نكرده اند .  4800 كارگر  باقي مانده نيز  بيش از 6 ماه حقوق طلب كار هستند. كارگران  در روز دوشنبه30-10-92 دست به اععتصاب  زدند .كارگران اعتصابي جهت پاسخ به دفتر مديريت  ميروند .ومديران  به حمايت  از كارفرما  كارگران را تهديد مي کنند. كارگران نيز  مديران را گروگان  ميگيرند تا نماينده كارفرما در جمع شان حضور يابد.. با پايان روز كارگران مديران را رها ميكنند.
روز سه شنبه 1-11-92 كارگران در اعتصاب به سر ميبردند كه  يليس در محل حاضر ميشود و با تهديد از كارگران  ميخواهد  كه به اععتصاب خود پايان دهند. كارگران  به پليس اعلام ميكندد  .تادستمزد خود را دريافت ننمايند به اعتصاب خود ادامه ميدهند. ساععتي پس از ان محوطه تجمعع كارگران توسط پليس گارد ويژه به محاصره در ميايد وشروع به دستگيري كارگران اعتصابي مي کنند. كارگران نيز در دفاع از خود با  گارد ويژه درگير ميشوند . اين در گيري تا شب  همچنان ادامه مييابد .  در پايان روز
كارگران متوجه ميشوند كه در حدود 100 نفر از  همكارانشان دستگير شده اند كارگران نيز تصميم  ميگيرند كه مقابل مجلس تجمع اعتراض  خود را همچنان ادامه دهند.

 
كميته پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري
1/11/1392

۲ نظر: