۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

تهران: تداوم حمایت عملی از رضا شهابی و شاهرخ زمانیبار دیگر فعالیت هایی عملی در حمایت از فعالین کارگری زندانی در سطح نقاطی از تهران صورت گرفته است. این اقدام به ویژه از آن رو صورت گرفته است که با ادامۀ روند ارعاب و فشار سیستماتیک بر فعالین کارگری در زندان ها و خانواده های آن ها، نیاز به حمایت ها و همبستگی ها- در سطح ملی یا بین المللی- افزایش یافته است.
افزایش فشارها و تهدیدها علیه فعالین کارگری زندانی، نگرانی های فراوانی را به دنبال داشته و به همین جهت ضرورت همبستگی و حمایت را بیش از پیش برجسته کرده است. اخیراً خانوادۀ رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که از تاریخ 22 خرداد 1389 در زندان به سر می برد و وضعیت جسمانی حادّی (تا آستانۀ فلج شدن) دارد، طی اطلاعیه ای خطاب به تمامی تشکل ها و فعالین کارگری اعلام کردند که: «ما خانوادۀ رضا شهابی (همسر و دو فرزند) اعلام می‌کنیم که بنابر اعلام پزشکان معالج، رضا به هیچ ‌وجه توان تحمل زندان را ندارد و باید به سرعت از زندان آزاد شود. ما مسئولان قضایی و امنیتی را مسئول شرایط بسیار وخیم وی می‌دانیم و از تمامی تشکل‌ها و فعالان کارگری ایران و جهان می‌خواهیم که اکنون نیز چون دفعات پیشین به هر شکل ممکن اعتراض خود را به تداوم حبس این کارگر زندانی اعلام کنند» (1).
شاهرخ زمانی نیز تنها یکی دیگر از صدها فعال مبارزی است که  تحت سخت ترین فشارها به سر می برد. شاهرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و همچنین عضو شورای نمایندگی کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، آخرین بار در تاریخ 18 خرداد 1390 دستگیر و با اتهامات واهی «اقدام علیه امنیت ملی»، عضویت در تشکل کارگری و غیره، به یازده سال حبس محکوم گشت؛ وی پس از بارها انتقال به زندان های مختلف، اکنون در زندان گوهردشت تحت فشارهای شدید امنیتی و پرونده سازی های جدید به سر می برد. به طوری که پس از محاکمۀ مجدد به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل شش ماه حبس اضافه، علاوه بر محکومیت پیشین خود، محکوم گردید.
به همین دلیل شماری از رفقای مستقل درگیر در پروژۀ «احیای مارکسیستی» و همین طوری تعدادی از اعضای شبکۀ همبستگی کارگری، طی اقدامی مشترک، با انتخاب سمبلیک «رضا شهابی» و «شاهرخ زمانی»، به حمایت عملی از این دو پیشرُوی طبقۀ کارگر پرداخته اند.
در این راستا پوسترهایی در سطح نقاطی از تهران توزیع شدند با شعارهایی نظیر «تا آزادی شاهرخ زمانی، مبارزه ادامه دارد!»، «رضا شهابی را آزاد کنید!»، «کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!»، «کارگران ایران تنها نیستند!»، «نسبت به موج تصفیه، اعدام و آزار زندانیان سیاسی آگاه باشید!».
پیش تر نیز به دنبال اجرای تاکتیک «تحریم فعال» انتخابات به وسیلۀ شماری از رفقا به شکل توزیع و نصب پوسترهایی در حمایت سمبلیک از شاهرخ زمانی در سطح مناطقی از تهران (2)، و سپس اقدام مشترک تعدادی از اعضای «شبکۀ همبستگی کارگری» و فعالین درگیر در پروژۀ «احیای مارکسیستی» برای  حمایت عملی از بهنام ابراهیم زاده به دنبال درخواست وی در آستانۀ بازگشت به زندان (3)، تعدادی از رفقای «شبکۀ همبستگی کارگری» در مرکز یکی دیگر از استان ها گام های مشابهی را در جهت حمایت عملی از شاهرخ زمانی برداشته بودند؛ از جمله توزیع پوسترهایی از وی در سطح یک منطقۀ صنعتی و کارگری همراه با مطالبات و شعارهای مشابهی نظیر «تا آزادی شاهرخ زمانی، مبارزه ادامه دارد!»، «11 سال حبس، چنان چه سکوت کنیم!»، «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد!» و «کارگران ایران تنها نیستند!» (4).

شبکۀ همبستگی کارگری در سطح بین المللی نیز اقداماتی را در حمایت از و همبستگی با این کارگران زندانی داشته است؛ به عنوان مثال شرکت در آکسیون ها؛ دریافت پیام های همبستگی از «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه در حمایت از بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی و غیره (5).
همچنین «انجمن آزادی کارگران» (AWL) در بریتانیا که با «شبکۀ همبستگی کارگری» و پروژۀ «احیای مارکسیستی» همکاری دارد، کمپین جمع آوری 10 هزار امضا تا ژانویۀ 2014 را در محیط های کار، دانشگاه ها و دانشکده ها، مدارس و انجمن ها و اتحادیه های کارگری با خواست آزادی شاهرخ زمانی آغاز کرده است. همین نهاد اخیراً نیز در روز 24 اکتبر، جلسه ای را به ابتکار خود برای معرفی شاهرخ زمانی و دفاع از وی برگزار نمود(6).

این اقدامات حمایتی در داخل و خارج کشور، هرچند از نظر ایجاد اعتماد به نفس در میان فعالین کارگری زندانی و خانواده های آن ها به طور اخص و ایجاد آگاهی عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعه به طور اعم، لازم و ضروری هستند و بی تردید یک وظیفۀ طبقاتی به شمار می روند، اما قطعاً به هیچ رو کافی نیستند.
بدون شک فعالیت های حمایتی باید به طور مداوم، در سطح وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد ابتکار عمل های بیشتری صورت بگیرند. امید است که با تداوم و گسترش دامنۀ حمایت های عملی از سوی سایر فعالین کارگری نیز فشار لازم جهت آزادی شاهرخ زمانی، رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری و سیاسی زندانی ایجاد گردد. در شرایط کنونی که جنبش کارگری، هم از سرکوب شدید حکومتی و هم از افتراق و سایر ضعف های درونی خود آسیب می بیند، این اِعمال فشار عملی نخواهد بود مگر با «اتحاد عمل» گسترده  میان تمامی نیروهای چپ و فعالین کارگری حول حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و مطالبۀ آزادی آنان به عنوان یک خواست مشترک.
پیش به سوی اتحاد عمل!
پیش به سوی آزادی تمامی فعالین سیاسی و کارگری زندانی!
کارگران ایران تنها نیستند!
شبکۀ همبستگی کارگری (IWSN)
سوم آبان ماه 1392
پانوشت:
(1) اطلاعیۀ شمارۀ 60 کمیتۀ دفاع از رضا شهابی:
  http://k-d-shahabi.blogspot.nl/2013/10/60.html
(2) نگاه کنید به جزوۀ «ویژۀ انتخابات»، نشر میلیتانت، شمارۀ 8
  http://militaant.com/?p=2508
(3) تهران: اقدام مشترک در حمایت از بهنام ابراهیم زاده
  http://militaant.com/?p=2856
(4) تداوم حمایت از شاهرخ زمانی در ایران
  http://militaant.com/?p=2958
(5) نگاه کنید به:
گزارش شبکۀ همبستگی کارگری از آکسیون 28 سپتامبر  نروژ در حمایت از کارگران زندانی
  http://militaant.com/?p=3005
پیام همبستگی «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه به شاهرخ زمانی
  http://militaant.com/?p=3145
پیام همبستگی کارگران ترکیه با بهنام ابراهیم زاده
  http://militaant.com/?p=2875
«شاهرخ زمانی پس از محاکمۀ  مجدد، به شش ماه حبس دیگر محکوم شد»، اطلاعیۀ «شبکۀ همبستگی کارگری»
 http://militaant.com/?p=3021
(6) حمایت متحدان «احیای مارکسیستی» در بریتانیا از شاهرخ زمانی
  http://militaant.com/?p=2898

۱ نظر: