۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

اعتصاب غذای ١٠ زندانی سیاسی در حمایت از حقوق کارگران ایران
 

ما زندانیان سیاسی امضا کنندە‌ی این بیانیە، در راستای همراهی با کارگران عزیز ایران زمین روز ٢٨ بهمن ١٣٩١ در اعتصاب غذایی سیاسی خواهیم بود


دوستان و هموطنان کارگر، درود و سلام گرم ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجائی‌شهر را پذیرا باشید. خبر طومار ٣٠ هزار نفری شما کارگران زحمتکش ایران‌زمین در استفادە از حقوق قانونی و مسلم در برگزاری مسالمت‌آمیز تظاهرات سراسری برای احقاق مطالبات صنفی و قانونی کارگران در شرایط کنونی کشور مایە‌ی مباهات و سرافرازی است.

در تمام دنیا، حق اعتصاب و تشکل قانونی و تظاهرات کارگری از حقوق مسلم محسوب می‌شود، اما در شرایط و خفقان و سرکوب ولایت فقیە این امر قانونی کاملا نادیدە گرفتە شدە است. در شرایطی کە کارگران ایران قشر وسیعی از مولدان صنعت ملی از قبیل قسمت‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی و ماشین‌سازی بە نام خصوصی‌سازی یک چهارم دستمزد خط فقر را تشکیل می‌دهند، فعالین کارگری در عرصە‌های تشکل و سندیکا بازداشت، زندان، اخراج و شلاق می‌خورند و امنیت شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضا نابود شدە است، در کشوری کە درمان، آمورش و تحصیل، خدمات عمومی و امکانات رفاهی و ورزشی در تصرف حکومت‌گران است و ثروت‌های ملی صرف گروه‌های تروریست در لبنان، سوریە، عراق و افغانستان میشود و هم‌وطنان عزیزمان مورد تعرض وحشیانە و اعدام‌های فلەای آنچه کە در تهران، خوزستان، کُردستان، سیستان و بلوجستان و آذربایجان قرار می‌گیرند و تعدادی از هموطنان عزیز را در لیپرتی مستقیم یا غیرمستقیم می‌کشند.
 طومار ٣٠ هزار نفری شما در این حکومت قبرستانی مایە‌ی امیدواری مردم ستم‌دیدە برای تجدید مبارزە علیە استبداد و حاکمان ظالم است. 

دوستان و هموطنان کارگر :

 حکومت ولایت فقیە بە عنوان عضو سازمان جهانی کار، بە ابتدایی‌ترین اصول این سازمان یعنی حق داشتن تشکل و حق داشتن اعترض و اعتصاب پایبند نیست و حقوق مسلم و قانونی کارگران را نادیدە می‌گیرد، چرا کە دزدان ٣ هزار میلیاردی، ٦٠% از ثزوت ملی را خرج کردە و برادران لاریجانی با در اختیار داشتن دو قوه‌، زمین‌خواری، دزدی از ثروت‌های ملی و چپاول را در دستور کار خود قرار دادەاند و از طرفی بی‌کاری، گرسنگی و تورم افسار گسیختە، تحریم‌های فلج‌کنندە، فحشا و خانە بە دوشی مردم عزیز و محرومین تمام زوایای اجتماعی ایران زمین را در بر گرفتە و قشر وسیعی از مردم بە نان شب نیازمند و محتاجند. 

با اطمینان اعلام می‌کنیم کە وزارت کشور با درخواست شما موافقت نخواهد کرد. ما زندانیان سیاسی امضا کنندە‌ی این بیانیە در راستای همراهی با کارگران عزیز ایران زمین روز ٢٨ بهمن ١٣٩١ در اعتصاب غذای سیاسی خواهیم بود، باشد کە کارگران برای اعتصاب قانونی و حقوقی مشروع خود کە همانا آزادی، نان و عدالت می‌باشد زندانی و شکنجە نشوند.

زندانیان سیاسی زندان رجائی‌شهر کرج :

١ــ افشین اسانلو ٢ــ افشین حیرتیان ٣ــ خالد حردانی ٤ــ زانیار مرادی ٥ــ شاهرخ زمانی ٦ــ صالح کهندل ٧ــ عباس بادفر ٨ــ علی جباری٩ــ لقمان مرادی ١٠ــ محمد بنازادە امیر خیزی

24/11/1391گرفته شده از سایت :  کردپا،آژانس خبر رسانی کردستان


باز تکثیر  :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر