۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

بیانیه شماره 16

تمامی کارگران و مردم ازادیخواه را فرا می خوانیم!!!


متحدانه علیه محاکمه کارگران و دانشجویان تبریز اقدام کنیم

جمهوری اسلامی تحت فشار بحران ساختاری سرمایه، همچنین بحرانهای ویژه ی موجودیت خود ، و تحت فشار تحریم ها و نیاز روز افزونش به پیاد ه کردن طرحهای نئو لیبرالیستی از جمله حذف یارانه ، ضد کارگری کرده هرچه بیشتر "قانون کار"، قراردادهای موقت ، توسعه شرکت های آدم فروشی ، بیکار سازی های گسترده و... جهت افزایش سود سرمایه و بستر سازی برای ورود به جرگه سازمان تجارت جهانی  از یک طرف.

 و فشار حاصل از مبارزات دائمی جنبش کارگری ، دانشجویی ، زنان و جنبش اعتراضی گسترده و توده ای سالهای اخیر بی وقفه دست و پا می زند و با گسترش هر چه بیشتر اذیت و ازار و سرکوب فعالین جنبش های مختلف می خواهد خود را از فشار و بحرانه نجات بدهد.

در راه سرکوب کارگران و آزادی خواهان از هیچ اقدامی بخصوص پرونده سازی با اتهامات واهی فرو گذار نیست . بدنبال چنین سیاست ضد کارگری و ضد آزادیخواهی است که دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی طی 71 روز گذشته برعلیه شاهرخ زمانی ، محمد جراحی، بیوک سیدلر، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش با اتهامات واهی و نا مشخص پرونده سازی کردند. روز شنبه 22/5/1390 بیوک سیدلر را بطور موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کردند.و امروز 27/5/1390 چهار نفر دیگر را ساعت 30/9 صبح در شعبه یک دادگاه " انقلاب" محاکمه کردند. نتیجه محاکمه طبق اعلام دفتر دادگاه تا ده روز دیگر مشخص می گردد.

ما ضمن محکوم کردن هرگونه پرونده سازی و محاکمه فعالین از تمامی کارگران ، مردم آزادی خواه ، تشکل ها ، احزاب و سازمانها می خواهیم برای مقابله با محاکمات و نتایج آنها دست به اعتراضات گسترده تر بزنند.

با توجه به تهدید خانواده ها توسط دستگاه قضایی و پلیسی، آنگونه که لازم بود نتوانستیم از پنج زندانی نامبرده حمایت کنیم.و در یک فضای سانسوری، پرونده  سازی را تکمیل کرده و با آرامش به دادگاه بردند. و حال اگر تا اعلام نتیجه نهایی دادگاه اعتراضات خود را گسترش ندهیم . آنها باز هم در آرامش حکم های سنگینی صادر خواهد کرد.

ما تمامی تشکل ها ، احزاب ، سازمانها و اشخاص را، چه انهاییکه پیوسته تلاش و کمک کردند و چه آنهاییکه تا کنون فقط قول کمک و حمایت دادند و چه انهاییکه هیچ جوابی ندادند و حتی دریغ از یک بیانیه حمایتی ، مجددا" فرا می خوانیم :

هرچه که می توانیم بر علیه زندانی کردن، پرونده سازی  و محاکمه کارگران ، دانشجویان و فعالین، بخصوص شاهرخ زمانی ، محمد جراحی ، بیوک سیدلر، نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش اقدام کنیم.


پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

27/5/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر