۱۳۹۵ دی ۳, جمعه

نقد ها و پیشنهاد های خود را در رابطه با " سازماندهی برای تعیین دستمزد" ارسال کنید

فراخوان :

نقد ها و پیشنهاد های خود را در رابطه با
" سازماندهی برای تعیین دستمزد"
ارسال کنید

در اطلاعیه جمع قدم اول تحت عنوان پیش بسوی " سازماندهی برای تعین دستمزد" مورخه 2/10/1395 از تمامی نیروهای انقلابی و کارگری داخل و بیرون خواسته شده است، از امکانات قابل دسترس در فعالیت های آتی خود تا پایان 1395 موضوع دستمزد را بعنوان مطالبه محوری طبقه کارگر در مقطع کنونی قرار داده و از تمامی نیرو و امکانات جهت طرح موضوع و اقدامات عملی در راستای دست یابی به سطح بالاتری ازسازماندهی و مطالبات، برنامه ریزی و سازماندهی نمایند.
 با توجه به چنین در خواستی بخشی از شماره 10 نشریه تدارک حزب انقلابی را به طرح موضوع فوق " سازماندهی برای تعیین دستمزد" اختصاص خواهیم داد. و با توجه به اینکه شماره ده نشریه تدارک حزب انقلابی در تاریخ هفتم بهمن 1395 منتشر خواهد شد، بدین وسیله از تمامی فعالین کارگری و انقلابی ، سازمانها و احزاب و محافل داخلی و بیرونی در خواست دخالت گسترده در موضوع را داریم و تقاضا می کنیم، در راستای موضوع " سازماندهی برای تعیین دستمزد" 1396 نظرات ، پیشنهادات و نقد های خود را تا تاریخ 30 دی ماه 1395 جهت درج در شماره ده نشریه فوق به آدرس های com.gmail@1393pishnahad و com.gmail@2014pishnahad  ارسال نمایند .
لازم به توضیح است که ما در جمع قدم اول طبق آیین نامه اجرایی این جمع، متعهد به چاپ و نشر کلیه نظرات ، پیشنهادات و نقد های رسیده بی کم و کاست هستیم،و طبق مصوبات در رابطه با موضوع محوری نشریه شماره ده اگر حجم مطالب دریافتی بیش از ظرفیت شماره ده باشد، آنها را در قالب ضمیمه شماره ده همزمان منتشر خواهیم کرد.
ما دخالت سریع و هر چه بیشتر در جهت ممکن شدن تصمیم فوق، را به دلیل محدودیت زمانی لازم دانسته و آن را در جهت گسترش طرح موضوع دستمزد و ارتقاء آن به سطح بحث روز و ضروری طبقه کارگر لازم می دانیم.بنابراین از تمامی موافقان و مخالفان موضوع "سازماندهی برای تعیین دستمزد" می خواهیم هر چه بیشتر دخالت کرده موافقت و تایید یا مخالفت و نقد سازنده خود را جهت یافتن راه کارهای بهتر برای برنامه ریزی و سازماندهی مبارزات کارگران و انقلابیون ارایه کنند.بدون شک هر چه دخالت ها و شرکت در بحث و گفتگو ها بیشتر باشد، امکان یافتن راههای بهتر و برنامه ریزی اعتراضات عملی بیشتر و با سازماندهی دقیق تر ممکن خواهد شد، و بدنیال آن نتیجه و حاصل بیشتری نسیب طبقه کارگر و انقلابیون در جهت هدایت به سمت و مسیر انقلابی خواهد بود.
ما ضمن اینکه صمیمانه دستان شما دوستان و رفقا را در داخل و بیرون می فشاریم، در همین حال انتظار داریم نظرات ، پیشنهادات و نقد های خود در رابطه با موضوع دستمزد برای سال 1396 را قبل از تاریخ 30 دی ماه 1395 ارسال نماید ، البته فراموش نکنید، اگر مطالبی در رابطه با موضوعات دیگری نیز ارسال کنید، ضمن تشکر و قدر دانی آنها را نیز منتشر خواهیم کرد.

پیش بسوی "سازماندهی برای تعیین دستمزد"
پیش بسوی همکاری های مشترک عملی در نقاط مشترک
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر

جمع قدم اول
28 /9/1395 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر