۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

یک پیشنهاد به :

احزاب ، سازمانها و تشکل های کارگری و مدافع کارگران

با توجه به اینکه انجمن همبستگی بین المللی کارگران در ترکیه طی سه سال گذشته حمایت های شایان توجهی از کارگران ایران بخصوص کارگران زندانی به عمل اورده اند، از جمله طی سال گذشته ضمن معرفی مشکلات کارگران ایران در مجامع و سندیکا های کارگری ترکیه اقدام به جمع اوری 60 هزار امضا در حمایت از کارگران زندانی در ایران نمودند، همچنین به مناسبت های گوناگون حمایت های معنوی و عملی خود از کارگران ایران را اعلام کردند و در طی دو سال گذشته انها و برخی از سندیکا های کارگری در بر گزاری اول ماه می به ایرانیان کمک بسیاری کردند تا بتوانیم مشکلات کارگران ایران را در ترکیه به هم طبقه های خود در میان بگذاریم، شما می توانید بخش های از این کمک و حمایت ها را در سایت این رفقا با ادرس های زیر مشاهده کنید

اکنون که رفقای نامبرده کمپینی سراسری در خاک ترکیه با عنوان " جنایات حوادث کار علیه کارگران را متوقف کنید" را پیش می برند فرصت بسیار خوبی برای کارگران و نیروهای مدافع طبقه کارگر ایران است تا با اعلام حمایت های کتبی خود ضمن دادن جواب لازم و مناسب به حمایت های آنها از کارگران ایران، قدم بلند عملی در جهت همبستگی جهانی و منطقه ای طبقه کارگر دو کشور بردارند.
برنامه این رفقا در ادامه کمپین فوق طی دو هفته اینده عبارت است از :
انجمن همبستگی بین المللی کارگران در تاریخ 15/12/2013 (24/9/1392) کنفرانسی در سالن مرکزی سندیکای کارگران نفت ترکیه واقع در استانبول برگزار خواهد کرد ، طبق برنامه های مشخص شده در این کنفرانس تعدادی از نمایندگان انقلابی پارلمان ترکیه همچنین سران سندیکاهای کارگری ترکیه ، همین طور خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار کشته شده اند ، و خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار ناقص شده اند ، باضافه نمایندگان بر خی از احزاب و سازمانهای انقلابی ترکیه شرکت خواهند داشت.
لازم به توضیح است که تحت فعالیت های کمپین فوق تا کنون جلسات، تجمع ها ، میز های کتاب، مصاحبه های رادیوی ، تلویزیونی و با روزنامه ها صورت گرفته است و همچنین بیش از 100هزار امضا جمع اوری کرده تحویل پارلمان ترکیه شده و در بر نامه بر رسی قرار دارد ، مجموع کارهای انجام شده با عث جلب توجه بسیاری از کارگران، سندیکا ها ، احزاب و سازمانهای مختلف به موضوع فوق شده است.
طبق امارهای ترکیه هر ماه بیش از 100  کارگر بر اثرحوادث کار(بر اثر روند جنایت علیه کارگران) کشته و بیش از 1000 نفر نقص عضو می شوند. با توجه به اینکه در کنفرانس فوق تقریبا" تمامی کارگران و تشکیلات های انقلابی ترکیه نمایندگانی خواهند داشت، بنا براین بهترین و مناسبترین زمان جهت بستر سازی برای همبستگی میان کارگران ، سندیکا های کارگری و تشکیللات های انقلابی دو کشور است. در چنین راستایی پیشنهاد می کنیم ، هر کدام از تشکل ها ، احزاب و سازمانها با هم یا جدا گانه  پیام های به حمایت از کمپین فوق به کنفرانس 15/12/2013 (24/9/1392)ارسال نمایند. در اینده بر مبنای چنین کارهای مشترکی می توانیم همبستگی منطقه ی و جهانی کارگران را هر چه بیشتر گسترش بدهیم.

جهت ارسال پیام های خود از ادرس زیر استفاده نمایید

 یا می توانید از طریق ادرس ایمیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی استفاده کنید رفقای عضو این کمیته با توجه به داشتن کانال های ارتباطی   با انجمن همبستگی بین المللی کارگران می توانند پیام های شما را دستی به رفقا برسانند.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
11/9/1392


۱ نظر: