۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

نامه حمایتی از فرهاد متین


Dear Sir;

This is the confirmation letter about the political asylum seeker, Farhad Matin ( duf.nr: 2011 162865 10-001, regnumber: 125572) from the "Committee to support Shahrokh Zamani the imprisoned workers' rights activist in Iran."
The letter is attached to this e-mail.
Sincerely yours
Committee to support Shahrokh Zamani


موضوع پاسخ منفی به پناه جوی سیاسی فرھاد متین:
duf.nr: 2011 162865 10-001
reg.nr: 125572
عالی جنابان؛
طبق اخبار منتشره مطلع شدیم پناه جوی سیاسی، فرھاد متین اخیرا با پاسخ منفی و تصمیم دیپورت اداره ی مھاجرت کشور نروژ
مواجه شده است. فرھاد متین از فعالین کمونیست شناخته شده است. وی در رادیو اتاق کار در انعکاس اخبار کارگری فعال بوده و
ھم چنین با تعدادی فعال دیگر در وبلاگ آنتی فاشیست ھای ایران و افغانستان مطلب می نویسد. واضح است که بازگرداندن وی به
افغانستان می تواند خطرات شدیدی را برای او به عنوان یک کمونیست  به ھمراه داشته باشد. ضمن این که ما او را به این دلیل که در
ایران به دنیا آمده و بزرگ شده و حتی در حوزه سیاست ایران ھم فعال بوده است، عضوی از طبقه کارگر ایران می دانیم. بنا به
دلایل فوق ضمن ابراز نگرانی شدید از این تصمیم دولت نروژ که تصمیمی غیر انسانی و غیر دموکراتیک است از شما می خواھیم تا
با توجه به وضعیت وی و با توجه به میثاق ھای بین المللی موقعیت پناھندگی وی را ھر چه سریع تر به رسمیت بشناسید.
با تشکر
کمیته حمایت از شاھرخ زمانی
2013.3.17


About negative decision about the political asylum seeker Farhad Matin:
duf.nr: 2011 162865 10-001
reg.nr: 125572
Dear Sirs;
According to the news published recently we were informed that the Norwegian migration board has
given the negative and deportation decision to the political asylum seeker, Farhad Matin. Farhad Matin
is one of the well-known communist activists who is active in the “Worker’s Room Radio” and also
writes articles in the weblog of Anti-Fascist activists of Iran and Afghanistan. No need to say that
deporting him to Afghanistan or Iran will put him in a serious danger as a communist. Meanwhile since
he is born and grown up in Iran and is active in the Iranian political matters area, we know him as a
member of Iranian workers class. Regarding all these we express our deep worries about your decision
which is a total anti-democratic and anti-humanitarian one and ask you to declare his refugee position
as soon as possible in accordance with his situation and international humanitarian conventions.
Sincerely yours
Committee to support Shahrokh Zamani
2013.3.17

۲ نظر: