۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

آفیش هفدهمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول

آفیش هفدهمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول  موضوع : نیاز های جنبش کارگری
  
قسمت اول : شناسایی شرایط فعلی طرفین نبرد طبقاتی


۱ نظر: